*nix Documentation Project
·  Home
 +   man pages
·  Linux HOWTOs
·  FreeBSD Tips
·  *niX Forums

  man pages->OpenBSD man pages -> perlcn (1)              
Title
Content
Arch
Section
 

README.CN(1)

Contents


NAME    [Toc]    [Back]

    perlcn - 1/4oIaODIA Perl O,AI

DESCRIPTION    [Toc]    [Back]

    >>9|O-A'u1/2 Perl uAIiuO!

    'O 5.8.0 oaecaE1/4, Perl 3/4B+-,AEIeEAEuA Unicode
    (I3O>>Ae) OSO(R),
    O2A~'oOSO(R)AEDi9|aA-9|iOiIuOOIauA+-aAe.1/2E1/2; CJK
    (ODEOo<<) +-aECAEaODuAO>>2c.Y. Unicode
    EC1u1/4EDOuA+-ex1/4, EOI1/4o-,CEA1/2cEIEuODuAxO.u:
    I-:-.1/2EA1/2c, 9|<<.1/2EA1/2c, OO1/4oA1/2OB1/4auAO>>CD
    (ILAoIA, D'oAuNCIA, NCA-2(R)IA, IL2(R)A'IA, Oi9|EIA,
    OiuOo2IA, uEuE). EuO2EYAEAE9|aOOx-:-OuIuI3OeAE1/2I" (Ec PC
    1/4oAo1/2'oEb).

    Perl +-3/4EiOO Unicode 1/2oDD2Ux-:-. Oa+-iE3/4 Perl
    AU2c_uAxO.u'(R)Ey3/4YcEOA Unicode +-iE3/4; Perl
    uAo E1/2OeEa.u (AyEcOy1ae+-iE3/4E1/2+-E9|O) O2AU9|O Unicode
 1/2oDD2Ux-:-. OUEaEe1/4oEa3oE+-, IaAE'|AiOO Unicode
    O(R)CouA+-aAe.1/2E1/2'ae.AuAEy3/4Y, Perl Ia1(C)AE Encode
    Oa,oALce, cEOOEAAaCaOxuO9|AEi1/4oD'Ee3/4EODuA+-aAeEy3/4Y.

    Encode NOEiALceOSO(R)IAAD1/4oIaODIAuA+-aAe.1/2E1/2
    ('gb2312' +-iE3/4 'euc-cn'):
                    _
      euc-cn   Unix NOEixO.u1/4 , O23/4IECEx3AEuA1u+-eAe
      gb2312-raw I'3/4-'|AiuA (uI+-EIO) GB2312 xO.u+-i
      gb12345   I'3/4-'|AiuAOD1uOA.+-IaODIA+-aAe
      iso-ir-165 GB2312 + GB6345 + GB8565 + DAOoxO.u
      cp936    xOAeO3 936, O2cEOOOA 'GBK' (A(C)3a1u+-eAe)
O,A-:-
      hz     7 +-EIOOY3oE1/2 GB2312 +-aAe

    3/4UAyA'Eu, 1/2<< EUC-CN +-aAeuAuuo,xa3E Unicode,
    ioDe1/4uEeIAADO,Ai:

      perl -Mencoding=euc-cn,STDOUT,utf8 -pe1 < file.euc-cn
> file.utf8

    Perl O2AU,1/2AE "piconv", O>>OSIeE<<OO Perl
    D'3EuAxO.uxa>>>>1x3/4B3IDo, OA."EcIA:

      piconv -f euc-cn -t utf8 < file.euc-cn > file.utf8
      piconv -f utf8 -t euc-cn < file.utf8 > file.euc-cn

    AiIa, AuOA encoding ALce,
    AacEOOCaOxD'3oOOxO.uIauYI>>uA3IDoAe, EcIAEuE3/4:

      #!/usr/_in/env perl
      #     AEo9|     euc-cn     xO'(R)1/2aIo;
+-ex1/4Ea3oEe1/4o+-ex1/4'iIo9|1/4EeIa euc-cn +-aAe
      use encoding 'euc-cn', STDIN => 'euc-cn', STDOUT =>
'euc-cn';
      print   length("AaeIO");         #    2
(E<<OyoA+-iE3/4xO.u)
      print    length('AaeIO');         #    4
(uYOyoA+-iE3/4xO1/2U)
      print  index("x>>x>>1/2I>>a",  ">>x>>1/2");  #  -1
(2>>ouo~'ExOxO.u'(R))
      print  index('x>>x>>1/2I>>a',  '>>x>>1/2');  #  1
('OuU9|b,oxO1/2UcaE1/4)
    OUxiooO>>ADAyxOAi, "x>>" uAuU9|b,oxO1/2UOe "x>>"
    uAuUO>>,oxO1/2U1/2aoI3E EUC-CN AeuA ">>x"; "x>>"
    uAuU9|b,oxO1/2UOoOe "1/2I" uAuUO>>,oxO1/2U1/2aoI3E
    ">>1/2". Oa1/2a3/4oAEOOCo EUC-CN
    Ae+-E9|O'|AiEI3L1/4uuAIEIa.

    9|^i'I^a,u"A"O-D^I"A+-`a^A"e

    Ec1uDeOa,u9|auAODIA+-aAe, cEOO'O CPAN
    (<http://www.cpan.org/>) IAOO Encode::HanExtra ALce.
    EuAcCoIa1(C)IAAD+-aAe.1/2E1/2:

      gb18030   A(C)3a1yuA1u+-eAe, ouo~.+-IaODIA

    AiIa, Encode::HanConvert
    ALceOoIa1(C)AE1/4o.+-xa>>>>OAuAA1/2OO+-aAe:

      big5-simp  Big5 .+-IaODIAOe Unicode 1/4oIaODIA>>Yxa
      gbk-trad  GBK 1/4oIaODIAOe Unicode .+-IaODIA>>Yxa

    EoIeOU GBK Oe Big5 O(R)1/4a>>Yxa, Ce2Ic1/4,AALceAU,1/2uA
    b2g.pl Oe g2b.pl A1/2OS3IDo, >>oOU3IDoAUE1OAIAADD'.":

      use Encode::HanConvert;
      $euc_cn = big5_to_gb($big5); # 'O Big5 xaIa GBK
      $big5 = gb_to_big5($euc_cn); # 'O GBK xaIa Big5

    1/2/o`O>>21/2,u"A-DoA"I/c

    Ce2Ic1/4 Perl AU,1/2uA'oAcEuA-:-IA1/4b
    (2>>DOE<<ECOAOcIAD'uA), A'NSIo,u9|a1OOU Perl uAOaE9|,
    OO1/4o Unicode uAE1OA.1/2E1/2. 2>>1y,
    Ia2cuAxEO'Iau+-.a,>>:

    `I'a1(C) Perl x^E^O',u"A'I/o"O.


    <http://www.perl.com/>
      Perl uAExO3 (OEA.A3An1<<E3/4I~>>x)

    <http://www.cpan.org/>
      Perl xUoIua2OIo (Comprehensive Perl Archive Network)

    <http://lists.perl.org/>
      Perl OEuYAUI3O>>AA

    ~NS"Io Perl ,u"A'I/o"O.


    <http://www.oreilly.com.cn/html/perl.html>
      1/4oIaODIAoaeuAA.A3An Perl Ee1/2a
           _
    Perl ^E1'O~A~OB1/4 >>'a


    <http://www.pm.org/groups/asia.shtml#China>
      OD1u Perl IAE1axeO>>AA

    Unicode "I`a1/O'I/o"O.


    <http://www.unicode.org/>
      Unicode NSEoNS>>a (Unicode +-ex1/4uAOAE9|"OB)

    <http://www.cl.cam.ac.uk/%7Emgk25/unicode.html>
      Unix/Linux EIuA UTF-8 1/4o Unicode ''ocIIE

SEE ALSO    [Toc]    [Back]

      
      
    Encode, Encode::CN, encoding, perluniintro, perlunicode

AUTHORS    [Toc]    [Back]

    Jarkko Hietaniemi <jhi@iki.fi>

    Autrijus Tang (IAExUoo) <autrijus@autrijus.org>


perl v5.8.5         2002-11-06             3
[ Back ]
 Similar pages
Name OS Title
perljp OpenBSD AEuEU,i Perl Y~YxYE `A^a`I`A Perl xIAx3|xOxex|x3x1/2! Perl 5.8.0 xexeicUni- _ codeYuYYi1/4YEx~AcEyxE...
perl561delta OpenBSD what's new for perl v5.6.x
perl56delta OpenBSD what's new for perl v5.6.0
perl585delta OpenBSD what is new for perl v5.8.5
perl570delta OpenBSD what's new for perl v5.7.0
perl571delta OpenBSD what's new for perl v5.7.1
perl573delta OpenBSD what's new for perl v5.7.3
perl584delta OpenBSD what is new for perl v5.8.4
perl581delta OpenBSD what is new for perl v5.8.1
perl582delta OpenBSD what is new for perl v5.8.2
Copyright © 2004-2005 DeniX Solutions SRL
newsletter delivery service